Newsletter subscribe

Ovaj kurs traje jedan dan i sadrži četiri glavna modula: Planiranje projekta, Postavljanje ciljeva projekta i upravljanje zainteresovanim stranama, Upravljanje zadacima i Upravljanje rizicima projekta. Pristup omogućava da aktivisti i članovi organizacija civilnog društva odnosno neprofitnih organizacija shvate kompleksnost projekta i nauče osnovne alate projektnog menadžmenta koji je zasnovan na vrednostima i saradnji sa donatorom i korisnicima projekta.

Grupa: 8-16 učesnika. Za zatvoreni trening minimum 6 učesnika.

Dodatni moduli ovog kursa su opciono: Budžetiranje, Implementacija, monitoring i kontrola projekta i Izveštavanje.