Newsletter subscribe

Aleksandar Đerić, Senior Training Consultant 

Aleksandar je orijentisan na praktična i testirana rešenja u planiranju i izvođenju projekata. Njegov pristup je kombinacija akademskih / profesionalnih standarda i lokalne industrijske stvarnosti, pronalaženje praktične tačke spajanja. Otvoren je za analizu i uključivanje potreba klijenata u konkretne projekte i kulturu operacionog menadžmenta, kao i za praćenje i evaluaciju projekata klijenata u različitim industrijama.

Oblast ekspertize

Aleksandar ima iskustvo u pružanju obuke, konsaltinga i monitoringa u raznim temama upravljanja, uključujući sastavljanje projekata, planiranje projekta, implementaciju i evaluaciju, kao i analitičko i kreativno razmišljanje.

Njegove ključne oblasti ekspertize su:

  • Upravljanje projektima,
  • Upravljanje finansijama,
  • Analitičko i kreativno mišljenje,
  • Strategijsko upravljanje.

Aleksandar ima iskustva u vođenju i moderaciji raznih treninga i radionica o nizu tema uključujući organizacioni i industrijski menadžment i upravljanje ljudskim resursima. Neke od tema koje je pokrio uključuju:

§   Budžetiranje i upravljanje troškovima §  Implementacija i vrednovanje projekata
§   Izveštavanje §  Upravljanje rizicima
§   Strateško planiranje §  Upravljanje ljudskim resursima u projektima
§   Operaciono planiranje §  Fandrejzing
§   Organizaciono planiranje § Upravljanje događajima

Linkedin profil Aleksandra Đerića

Obrazovanje & kvalifikacije

  • MA Filozofije (MA Phil) – Logika uključujući silogističku logiku, logiku predikata, modalnu logiku, matematičku logiku, teoriju značenja, gnoseologiju i epistemologiju, metodologiju sa opštom metodologijom nauke, psihologiju i etiku.
  • MSc Poslovna ekonomija i menadžment (MSc BEM) – uključujući administraciju, planiranje i poslovno izveštavanje, marketing, finansije i računovodstvo, strateško planiranje i upravljanje.
  • Sertifikovani Projekt menadžer.
  • Sertifikovani trener konsultant za MSP.

Praktično iskustvo

Aleksandar ima master filozofije i poslovne ekonomije i menadžmenta. Ima više od dvadeset godina iskustva u oblasti projektnog menadžmenta i više od 400 projekata dizajniranih, planiranih i implementiranih za različite klijente u uslužnoj ekonomiji i realnom sektoru. Pet godina radio je u oblasti finansija i marketinga i dvadeset godina kao konsultant, programski i projektni menadžer sa glavnim fokusom na kreativnu ekonomiju. Kao univerzitetski gostujući predavač u strateškom planiranju, prodaji i vođenju projekata Aleksandar ima iskustvo od tri godine.

Sektorsko iskustvo

Finansije, faktoring i računovodstvo · Marketing · Logistika · Proizvodnja (inženjering i potrošači) · Obrazovanje & Kreativne industrije & Događaji · Rudarstvo i metalurgija  

Izabrani klijenti

DrOetker · Carmeuse · Afarak · EU Commission · SDC Deza · Raiffeisen Bank · Keprom · Nelt · Axa Insurance ·